11.11.2019

לכבוד:                                                                                                              מ.ל.ב

חברי אגודת הסטודנטים – הקריה האקדמית אונו.

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: הודעה בדבר נהלי הבחירות ומועד הבחירות הקרובות באגודת הסטודנטים של הקריה האקדמית אונו

 

אנו חברי ועדת הבחירות, שמים להודיעכם כי המשך לישיבת מועצת אגודת הסטודנטים שהתקיימה ביום 10.11.19 אושר כי מועד הבחירות הקרוב באגודת הסטודנטים עתיק להתקיים ביום 1.12.2019.

מתוקף סמכותנו בהתאם לתקנון העמותה יצא תחת ידינו, נוהל בחירות המסדיר את הליך הבחירות בצורה מקיפה ומפורטת.

הכירנו להודיעכם כי ספר הבוחרים לקראת הבחירות הקרובות באגודה יוצג החל מהיום (11.11.19) לעיונו של כל חבר אגודה במשרדי אגודה הסטודנטים. (הן בקמפוס קריית אונו והן בקמפוס ירושלים והן בקמפוס חיפה).

זאת  ועוד, כל חבר אגודה רשאי להגיש החל מיום 12.11.2019 להגיש את מועמדות לראשות אגודת הסטודנטים ולמועצת האגודה בהתאם לטפסים מתאימים שיימצאו במזכירות אגודת הסטודנטים.

הגשת מועמדות כאמור (הן לראשות האגודה והן למועצת האגודה) תתאפשר עד ליום 17.11.2019 בשעה 11:00.

מועמד אשר יחרוג מהמועדים הנקובים לעיל להגשת מועמדותו – ייפסל.

לא יאוחר מיום 19.11.2019 שעה 11:00 תתפרסם רשימת המועמדים הזמנית של המועמדים, לחברי המועצה/ ראשות האגודה, כאשר עד ליום 22.11.19 שעה 11:00 יוכל כל המעוניין לערער על רשימת המועמדים הזמנית להגיש ערעורו בכתב בפני חברי ועדת הבחירות אשר יחליטו בערעורים. לאחר מועד זה תחליט ועדת הבחירות בערעורים שיוגשו אליה ככל שיהיו כאלה ולאחר מכן תפרסם את רשימת המועמדים הסופית לבחירות באגודה הסטודנטים.

כמו כן, החל מהיום 11.11.2019 – תקנון/נוהל הבחירות לשנת 2019-2021, על פיו יתנהלו סדרי ונוהלי הבחירות, יימצא לעיונכם במשרדי אגודת הסטודנטים. (הן בקמפוס קריית אונו והן בקמפוס ירושלים והן בקמפוס חיפה).

לנוחותכם בכל עניין ניתן לפנות אל ועדת הבחירות בדוא"ל: vb_ono@walla.com

 

בכבוד רב,

חברי ועדת הבחירות.